Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI JasminCare

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony Danych Osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://jasmincare.eu/(„Polityka Prywatności”).

2. Polityka Prywatności przygotowana została w zgodzie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/EG (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o prawo telekomunikacyjne (Dz. U.z2018 poz. 1954) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

3. Administrator oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przetwarzanym danym osobowym oraz określenia zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika strony internetowej https://jasmincare.eu/uzyskanych za pomocą Plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane Osobowe są gromadzone, wykorzystywane i przekazywane tylko w sytuacjach dozwolonych prawem bądź, gdy na gromadzenie danych zgodę wyraził sam Użytkownik.

5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@jasmincare.eu

 

§ 2 Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

1) Administratorze –rozumie się przez to Firmę JasminCare PRO, która działa na zasadzie współadministrowania. Więcej informacji o podmiotach wchodzących w skład Firmy JasminCare PRO znajduje się w Informacji o Współadministratorach.

2) Danych Osobowych -rozumie się przez to podstawowe dane o użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, oraz inne dane niezbędne do bezpośredniego kontaktu, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni.

3) Zgodzie–jest nią każde dobrowolne, konkretne dla danego przypadku, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, daje do zrozumienia, iż zezwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

4) Oprogramowaniu–rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrom, Mozilla Firefox, Internet Explorer czy Safari.

5) Plikach Cookies (tzw. ciasteczka) –rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu; dane te zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój numer identyfikacyjny oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym; pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i dostosowanie ustawień strony internetowej do jego indywidualnych preferencji.

6) Profilowaniu –oznacza to dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności analizy lub przewidzenia aspektów dotyczących wykonywanej pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowotnej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowań, lokalizacji czy zmiany miejsca przebywania tej osoby fizycznej. Przykładami takiego profilowania jest m. in. analiza tychże danych (np. w oparciu o metody statystyczne) prowadzona w celu wyświetlania spersonalizowanej reklamy bądź przekazywanie użytkownikowi ofert pracy.

7) Przetwarzaniu Danych Osobowych –rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych Osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a zwłaszcza te spośród wymienionych, które wykonuje się w systemach informatycznych.
8) Serwisie –rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: https://jasmincare.eu/.

9) Urządzeniu –rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

10) Użytkowniku -rozumie się przez to osobę, która korzysta z Serwisu oraz kontaktuje się z Administratorem za pomocą Formularza Kontaktowego.

11) Formularz Kontaktowy -rozumie się przez to elektroniczny formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://jasmincare.eu/kontakt/
oraz https://jasmincare.eu/formularzkontaktowy/

§ 3 Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych do celów:

a) na które Użytkownik wyraził Zgodę odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (w szczególności w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, przesyłania informacji handlowych oraz newslettera przez Administratora);

b) wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO(w szczególności w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną);

c) wykonywania zadań wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w szczególności w celach statystycznych i archiwizacyjnych, obsługi reklamacji, skarg i wniosków wniesionych przez Użytkownika, obsługi kierowanych do Administratora zgłoszeń i zapytań, prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratora oraz analizy, organizowania i ulepszania Serwisu i świadczonych usług, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami).

2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w przypadku chęci kontaktu z Administratorem poprzez Formularz Kontaktowy lub Oprogramowanie Zewnętrzne.

3. Administrator przestrzega następujących zasad Przetwarzania Danych Osobowych:

a) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami o ochronie Danych Osobowych;

b) utrwalanie przetwarzanych Danych Osobowych wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;